Šoltanski čakavski govori pripadaju južnočakavskom dijalektu čakavskoga narječja, osim govora Maslinice koji se ubraja u novoštokavske ikavske govore štokavskoga narječja. Te su govore tijekom 20. stoljeća istraživali M. Hraste, P. Šimunović, D. Elezović, a u današnje vrijeme F. Galović, K. Lozić Knezović, M. Marasović-Alujević, A. Sočo. Čakavština se šoltanskih govora čuva iako se pokazuje da je došlo do ispreplitanja čakavskoga supstratnoga i štokavskoga superstratnoga, uslijed silnih utjecaja bliskoga štokaviziranoga splitskoga govora, govora medija te obrazovnoga sustava. Mijenja se i maslinički štokavski govor koji je pod utjecajem šoltanskih čakavskih govora, ali i ostalih kojima su izloženi i čakavski govori. Zbog toga je nužno raditi na njihovu očuvanju, prenošenju i istraživanju.